//]]> //]]>

ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้

ในการกู้ยืมสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สิ่งสำคัญที่ผู้กู้สินเชื่อควรพึงระวังคือการมีวินัยในการชำระหนี้ให้ตรงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการชำระหนี้ล่าช้า หรือการไม่ชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวเองในหลายประการ

1. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น


ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้
การผิดนัดชำระหนี้ของสถาบันการเงิน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมามากกว่าปกติทั้งดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น หรือหากผิดนัดชำระเกินระยะเวลาที่กำหนด อาจจะต้องถูกปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ซึ่งอาจจะสูงได้ถึง 18% สำหรับบัตรเครดิต และ 28% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล นอกจากนี้การชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บในเดือนถัดไปอีกด้วย

2. การเสียประวัติเครดิตบูโร


ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้
การเสียประวัติจากการชำระหนี้ล่าช้า หรือไม่ชำระหนี้ จะส่งผลเสียคือทำให้เราไม่สามารถขอสินเชื่อได้อีกในอนาคต เนื่องจากสถาบันการเงินจะเข้าไปดูประวัติการชำระหนี้จากข้อมูลเครดิตบูโรซึ่งเป็นการบันทึกประวัติการชำระเงินรายเดือน และจะคงค้างอยู่ในฐานข้อมูลเป็นระยะเวลาสามปี

ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้

หากมีการค้างชำระหนี้ในการระยะเวลาที่ยาวนาน สถาบันทางการเงินจะทำการฟ้องร้องคดีแพ่งต่อลูกหนี้ เพื่อให้ชำระหนี้คืน โดยผลกระทบหนักที่สุดคืออาจจะถูกตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย

การมีวินัยในการชำระหนี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเป็นลูกหนี้ที่ดี และจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาได้
 
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central Group