//]]> //]]>

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สบายๆ กับคลินิกแก้หนี้

การขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน หรือ ขาดการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

คลินิกแก้หนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติและบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้จัดตั้ง โครงการคลินิกแก้หนี้ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายราย ให้มีโอกาสจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของตนได้ โดยมี บริษัท สินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เป็นผู้รับจ้างบริหารหนี้ค้างชำระของเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ

คลินิกแก้หนี้ คลินิกแก้หนี้

หลักเกณฑ์สำคัญของลูกหนี้ที่สามารถรับการช่วยเหลือ มีดังนี้

1. มีหนี้ค้างชำระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562
2. ช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริต และมีความตั้งใจในการชำระหนี้โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์ในการชำระหนี้ และวิธีการชำระหนี้ ให้ยืดหยุ่น ง่าย และสอดคล้อง กับสถานะลูกหนี้แต่ละรายได้มากขึ้น

คลินิกแก้หนี้

 

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central Group