//]]> //]]>
230803-TTT_66th-Online_WEB-(1).jpg
 
  • ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรางวัลลำดับอื่นๆ ของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต
  • บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่ www.centralthe1card.com/th/privacy.html

Send Article To Friend
E-mail To:
From:
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png