ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท เจเนอรัลคาร์ดเซอร์วิสเซส จำกัด ("บริษัทฯ") เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งว่าท่านเป็นใคร หรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ ระบบของบริษัทฯ จะจัดเก็บเฉพาะชื่อที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอก จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย หรือหน้าที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
 
  ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ ที่ อยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูลดังกล่าวตลอดจน วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน หรือในกรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อ หรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น ในบางครั้งบริษัทฯ อาจให้ข้อมูลกับผู้ผลิตหรือผู้บริการที่บริษัทฯ คิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ เพื่อที่จะสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านได้
 
   หากท่านลงทะเบียนไว้กับธุรกิจในเครือบริษัทฯ ผ่านทางอินเทอร์เนต บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านและ/หรือธุรกิจ ของท่าน เทคโนโลยี Cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล Cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่านเพื่อให้ บริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies ได้
 
  ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เข้าใจถึงความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น ในกรณีที่มีการออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 
  เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่บริษัทฯ จะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ ระดับเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติได้
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png