//]]> //]]>

T1-KYC_DOPA_102021-A4-1024px.jpg

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของทางการ เรื่องแนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรองรับกระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


ผู้สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเพื่อยืนยันตัวตน ดังนี้

 

ลูกค้าคนไทย

  • สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง

 

ลูกค้าชาวต่างชาติ

  • สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาหนังสืออนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit)

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ต้องนำส่งภาพถ่ายเพิ่มเติม โดยต้องเป็นภาพถ่าย ณ ปัจจุบัน หน้าตรง ภาพใบหน้าต้องชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ไม่ใส่แมสก์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร 0-2627-8111 

 

Send Article To Friend
E-mail To:
From:
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png